[කඳුලු මිටියාවතින් නෙලූ කවි Books ] Free read as Epub By Darshana Medis – DOC or Kindle eBook


Read & Download කඳුලු මිටියාවතින් නෙලූ කවි

කඳුලු මිටියාවතින් නෙලූ කවි

ලෝකයේ පියස්‌ස මත නෙලූ මලේ අපූර්වත්වය තොටුපළ කන්ද නැඟ පිණි කඳුලු මැද සපුෂ්පිත නෙලූ ගාල් අතරින් පියමං කරන කල මේ අප සිටින්නේ සිහින පාරාදීසයේ නොවේදැයි අපට නිතැතින්ම හැඟේ ඒ තරමටම මේ දිනවල තොට සිත් රූසෝබා June සිත් සඳ යායෙ තරු ඇතිරු පිoසාරියේ නෙත් මත යාවි මුමුණාපු meander කඳුලු මිටියාවතින් දර්ශන මේදිස් උක්ත කාව්‍ය සංග්‍රහය කියවීමි පළමු වරට වසරේ ප්‍රකාශ වී ඇති මේ සංග්‍රහය දෙවෙනි වර Bambareku handuwa බඹරෙකු හැඬුවා | මලක් ළඟදි බඹරෙකු ඇඬුවා Am G ඇහේ කඳුලු ඇති ඒ බඹරිඳු දැක Dm Em Am Am අඬන්නෙ ඇයිදෝ මල ඇස.

Summary Ú PDF, eBook or Kindle ePUB free ☆ Darshana Medis

නෙත් මත යාවි මුමුණාපු meander කඳුලු මිටියාවතින් දර්ශන මේදිස් උක්ත කාව්‍ය සංග්‍රහය කියවීමි පළමු වරට වසරේ ප්‍රකාශ වී ඇති මේ සංග්‍රහය දෙවෙනි වර Bambareku handuwa බඹරෙකු හැඬුවා | මලක් ළඟදි බඹරෙකු ඇඬුවා Am G ඇහේ කඳුලු ඇති ඒ බඹරිඳු දැක Dm Em Am Am අඬන්නෙ ඇයිදෝ මල ඇසුවා මල ඇසුවා INTER | Am | | | | |AmG|Am |AmG|CAm| | Am |Dm | G | Am | | Am | | | | VERSE Am G ලන්ද එහා ඇති ඕවිට පාම බඹරෙකු ඇඬුවා මලක් ළඟදි බඹරෙකු ඇඬුවා Babareku ඇහේ කඳුලු ඇති ඒ බඹරිඳු දැක අඬන්නෙ ඇයිදෝ මල ඇසුවා මල ඇසුවා ලන්ද එහා ඇති ඕවිට පාමුල කේතකි මල මට බහ දුන්නා කවුදෝ ඇවිදින් එ මල නෙලූ.

Darshana Medis ☆ 5 Read & Download

ුවා මල ඇසුවා INTER | Am | | | | |AmG|Am |AmG|CAm| | Am |Dm | G | Am | | Am | | | | VERSE Am G ලන්ද එහා ඇති ඕවිට පාම බඹරෙකු ඇඬුවා මලක් ළඟදි බඹරෙකු ඇඬුවා Babareku ඇහේ කඳුලු ඇති ඒ බඹරිඳු දැක අඬන්නෙ ඇයිදෝ මල ඇසුවා මල ඇසුවා ලන්ද එහා ඇති ඕවිට පාමුල කේතකි මල මට බහ දුන්නා කවුදෝ ඇවිදින් එ මල නෙලූ ලෝකයේ පියස්‌ස මත නෙලූ මලේ අපූර්වත්වය තොටුපළ කන්ද නැඟ පිණි කඳුලු මැද සපුෂ්පිත නෙලූ ගාල් අතරින් පියමං කරන කල මේ අප සිටින්නේ සිහින පාරාදීසයේ නොවේදැයි අපට නිතැතින්ම හැඟේ ඒ තරමටම මේ දිනවල තොට සිත් රූසෝබා June සිත් සඳ යායෙ තරු ඇතිරු පිoසාරියේ.

 • 62
 • කඳුලු මිටියාවතින් නෙලූ කවි
 • Darshana Medis
 • Sinhala; Sinhalese
 • 11 October 2018
 • null

2 thoughts on “කඳුලු මිටියාවතින් නෙලූ කවි

 1. says:

  උක්ත කාව්‍ය සංග්‍රහය කියවීමි පළමු වරට 1992 වසරේ ප්‍රකාශ වී ඇති මේ සංග්‍රහය දෙවෙනි වර මුද්‍රණය

 2. says:

  කඳුලු මිටියාවතින් නෙලූ කවි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *