[hideawaystudio.co.uk] download Lingua galega e literatura 2º ESO. LOMCE (Libro de texto) ebook – Kindle, eBook and Epub Download


read & download Lingua galega e literatura 2º ESO. LOMCE (Libro de texto)

Lingua galega e literatura 2º ESO. LOMCE (Libro de texto)

S básicas ue atenden á diversidade do alumnado ue resaltan elementos transversais Actividades Orientadas a unha aprendizaxe autónoma e progresiva Variadas significativas e flexíbeis Con diferentes graos de dificultade En ue se utilizan as Tecnoloxías da Información e da Comunicación E todas as Competencias Comunicación lingüística Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía Competencia dixital Aprender a aprender Competencias sociais e cívicas Sentido de iniciativa e espírito emprendedor Conciencia e expresións culturais. Hedge Witch resaltan elementos transversais Actividades Orientadas a unha aprendizaxe autónoma e progresiva Variadas significativas e flexíbeis Con diferentes graos de dificultade En ue se utilizan as Tecnoloxías da Información e da Comunicación E todas as Competencias Comunicación lingüística Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía Competencia dixital Aprender a aprender Competencias sociais e cívicas Sentido de iniciativa e espírito emprendedor Conciencia e expresións culturais.

characters Ü eBook or Kindle ePUB ´ hideawaystudio.co.uk

Este manual de Lingua Galega e Literatra para o 2º curso de ESO está dividido en doce unidades Cada unidade presenta dez bloues 1 Lectura; 2 Expresión escrita; 3 Lingua e texto; 4 Léxico; 5 Gramática; 6 Expresión oral; 7 Ortografía; 8 Literatura; 9 Técnicas de traballo unidades impares Lingua e Sociedade unidade pares ; 10 Reforzo e Autoavaliación Empeza cunha Lectura de tipoloxía variada ue permite traballar a compresión Serve á vez como desculpa para a Expresión escrita e a necesaria reflexión sobre o Léxico Deseguido nos apartados de Gramática.

hideawaystudio.co.uk ´ 3 review

E de Ortografía profundízase no código lingüístico para ser uen de utilizalo correctamente non como un fin en si mesmo o ue se pon en práctica coa Expresión oral Os apartados de Literatura e Lingua e Sociolingüística axudan a formar lectoras e lectores competentes e capaces de superar os prexuízos lingüísticos Compléméntanse algunhas unidades con Técnicas de traballo fundamentais para unha correcta comunicación e uso da lingua Neste libro traballamos Contidos ue responden ao novo currículo da LOMCE ue afianzan reforzan e amplían as competencia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *